Ad hoc

Какво е Ad hoc:

Ad hoc означава "за тази цел ", "за това " или "за тази цел". Това е латински израз, който обикновено се използва за информиране, че дадено събитие е временно и предназначено за тази конкретна цел.

Ad hoc изследване, ad hoc метод, офис или ad hoc функция са примери, които определят създаването на нещо условно, което ще служи само за определена цел.

В правния контекст изразът се използва, когато някой е назначен да изпълнява определена задача. По закон адвокат ad hoc означава временно назначаване на адвокат за публична защита на обвиняем, който присъства на изслушване, без професионалист да го защитава.

В науката обикновено се създава ad hoc хипотеза, за да се опита да докаже това, което предложената нова теория не може да обясни, за да не бъде дискредитирана.

Във философията, ad hoc хипотезите също възникват като аргументи, измислени от самия факт, който е предназначен да обясни.

Ad hoc мрежа

В компютърните системи ad hoc мрежата е временна връзка между няколко компютъра и устройства, използвани за определена цел, например: мрежови игри, споделяне на документи, споделяне на принтери, споделяне на интернет с мрежови потребители и др.

Ad hoc мрежите са безжични мрежи, където свързаните компютри комуникират директно помежду си, без да е необходим рутер .