Дедуктивен метод

Какъв е дедуктивният метод:

Дедуктивният метод е процес на анализ на информацията, който използва логическо мислене и дедукция, за да получи заключение за конкретен предмет.

В този процес дедуктивното разсъждение представя заключения, които задължително трябва да са верни, ако всички предпоставки са верни и уважават логическата структура на мисълта.

Този метод обикновено се използва за тестване на съществуващи хипотези, наречени аксиоми, за да се докажат теориите, наречени теореми . Следователно, той също се нарича хипотетично-дедуктивен метод .

Тогава то е пряко свързано с принципа на приспадане, което означава акт на завършване или изброяване на подробни факти и аргументи, за да се стигне до заключение.

Научете повече за логическото разсъждение.

В дедуктивния метод изследователят започва от принципите, признати за истински, нарича се основна предпоставка и установява взаимоотношения с второто предложение, наречено второстепенна предпоставка . По този начин, от логическото разсъждение, стигаме до истината за това, което човек предлага, заключението .

Пример: Всеки бозайник има сърце. (По-голяма предпоставка - аксиома)

Е, всички кучета са бозайници. (Незначително допускане)

Затова всички кучета имат сърце. (Заключение - теорема)

Дедуктивният метод произхожда от древните гърци, като Аристотел, които допринасят за определянето на метода чрез онова, което е известно като аристотелова логика, основаваща се на доктрината за силогизъм . Тогава дедуктивният метод е разработен от Декарт, Спиноза и Лайбниц.

Това е метод на разсъждение, широко използван в научните изследвания и в няколко области, като философия, образование и право, защото е свързан с различните начини на разсъждение.

Вижте също значението на Помещението и Силогизма.

Дедуктивен метод и индуктивен метод

Дедуктивният метод обикновено контрастира с метода, който използва индукцията като основен аналитичен инструмент.

Докато индуктивният метод започва от специфични случаи, опитвайки се да достигне до общо правило, дедуктивният метод започва от разбирането на общото правило за достигане до заключението на конкретни случаи.

Друг важен аспект е, че в много случаи индуктивният метод води до необосновано обобщение на конкретни случаи, което не винаги може да се счита за вярно. Това не се случва в дедуктивния метод, тъй като използва процеса на помещения, за да стигне до заключение.

Вижте повече за индуктивния метод.