скептичен

Какво е скептик:

Скептикът е прилагателно, което служи за характеризиране на индивид, който подкрепя скептицизма . Скептикът е човек, който не вярва, който се съмнява или представя като невярващ и невярващ .

Скептикът също е субект, който отказва да приеме една идея или теория, основаваща се на неговата популярност или на властта, която представлява или налага тази идея.

Пример: "Много хора вярват, че на други планети има интелигентен живот, но аз съм скептичен за това."

Скептикът, освен че се отнася до човек, който не вярва или няма вяра, може да се отнася и до хора, които имат обичай да поставят под съмнение вярванията или идеите за дадена тема. По този начин скептиците могат да се определят като индивид, който обикновено задава абсолютни или общоприети истини.

Скептичен във философията

Скептичните училища са възникнали в древността като форма на критика на прекомерната зависимост от способността за окончателно разрешаване на философски въпроси (догматизъм). Радикалният скептицизъм на Пирро де Елис (3 в. Пр. Хр.) Поставя под съмнение възможността да се вземе решение относно истината на цялото твърдение.

Така философският скептицизъм е свързан със съществуването на съмнение за истината, което води до задълбочен анализ на концепциите и системите, които са формулирани от догмите. Догмите са представите за това, което човек мисли, че съответства на реалността.

Вижте също значението на Догмата.

Новата академия (Argesilau, Carnêades) търси критерий за правдоподобност или вероятност. Закъснял скептицизъм обаче беше свързан с древния скептицизъм, но той се интересуваше преди всичко от изучаването на нормите на практическото поведение.

Скептичен в науката

В науката съществува така нареченият научен скептицизъм . В тази област скептикът поставя под съмнение или критикува вече определени убеждения и идеи.

В тази област на изследване се търси потвърждение на тези идеи, основани на доказани научни основи. Следователно в научния скептицизъм съществува необходимост от сертифициране на убежденията от представянето им до различни научни методи, които могат да ги потвърдят или не.

Научете повече за скептицизма.

Религиозен скептик

Терминът скептик също често се използва за означаване на човек, който няма вяра в Бог, богове, религии или други форми на вяра или изразяване на вяра.

Това обаче не означава, че религиозният скептик е индивид без никаква вяра, който ще го направи атеист. Религиозният скептик може да бъде например човек, който има въпроси относно въпросите на вярата, някой, който все още търси отговори, за да разбере собствените си убеждения.

Прочетете повече за значението на атеиста.

Скептик в нихилизма

Скептикът може да бъде свързан и с нихилистичната философска доктрина, в която основната характеристика е да има радикален скептичен поглед върху интерпретациите на реалността, която унищожава ценностите и убежденията.

В нихилизма скептицизмът достига крайна степен, която може да подложи на съмнение всички групи принципи и съществуващи идеи.

Научете повече за нигилизма.

Терминът скептик, според контекста, в който се използва, може да бъде заменен със синоними като: песимистичен, еретичен, еретичен, поражен, отрицателен, невярващ, невярващ, недоверчив и др.